Beskyd

  • Projekt: 2020
  • Lokalita: Čadca, SK

Riešený objekt pochádza spred roku 1900. Išlo o neorenesančný hotel Klappholz s luxusným vnútorným vybavením. V roku 1948 bol objekt znárodnený a v 50-tych rokoch minulého storočia prešiel masívnou prestavbou, pričom bola úplne zlikvidovaná jeho pôvodná architektonická hodnota

Predmetom riešenia je prestavba a modernizácia objektu Beskyd, výsledkom ktorej je kompletná zmena vnútornej dispozície objektu, zníženie energetickej náročnosti stavby a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Cieľom zmeny vnútornej dispozície bolo presunutie terajšej prevádzky reštaurácie Beskyd z poschodia na prízemie, jej rozšírenie o prevádzku baru ponúkajúcu v letnej sezóne streetfood na exteriérovej terase a vyriešenie prevádzky tak, aby spĺňala dnešné hygienické štandardy. Ďalej umiestnenie prevádzky cukrárenskej výroby na 2NP(pre učebný odbor cukrár), zriadenie novej hygieny pre zamestnancov a žiakov, vytvorenie novej prevádzky vínnej pivnice v suteréne a rozšírenie školiaceho strediska o inštruktážne miestnosti pre hotelové služby pre študijný odbor hotelová akadémia.

Hmotové riešenie objektu ostáva takmer nezmenené – pribudne hmota osobného výťahu, ktorá je materiálovo i výškovo odlíšená. Fasáda objektu je riešená kombináciou sivej fasádnej omietky v parteri a bielej fasádnej omietky na zvyšných podlažiach. Hlavný vstup do objektu zvýrazňuje štruktúrovaná omietka. Akcentom na hlavnej fasáde je nové veľkoformátové okno v parteri. Oknám na hlavnej fasáde znižujeme parapet na výšku 450mm, čím sa docieli väčšie presvetlenie odbytových priestorov reštaurácie a učební a taktiež modernejší ráz objektu.