Revitalizácia námestia slobody

  • Súťaž: 2017
  • Lokalita: Bratislava

Terajšia podoba námestia je výsledkom súťaže zo 70-tych rokov. Ideou súťaže bolo vybudovať námestie s pamätníkom Klementa Gottwalda. Socha na vyvýšenom piedestále bola situovaná tak, aby medzi ňou a fontánou Družba vznikal určitý druh napätia. Akoby postavy z pamätníka hľadeli na fontánu, ktorá má pri pohľade zhora tvar 5 cípej hviezdy. Po revolúcii bol pamätník odstránený a z námestia Klementa Gottwalda sa stalo námestie Slobody.

Naskytá sa tak otázka, nakoľko je námestie slobodné. Námestie stratilo prvok, ktorý tvoril významnú časť celku kompozície a dostalo nové meno. Nakoľko sa teda zmenila kompozícia námestia? Je naozaj možné zachovať ideu a kompozíciu námestia po vymazaní jednej z jej kľúčových častí? Nakoľko pomôže námestiu zmeniť meno? A ak pomôže, nie je to tak trochu ukrývanie špiny pod kobercom? Nevieme si pomôcť, ale pre nás je v tomto stave paralela s našou spoločnosťou – názov sa zmenil, zmenila sa však spoločnosť? Pri snahe reálne riešiť situáciu s námestím sa javia prístupné iba dva varianty. Prvým je vrátiť námestiu jeho pôvodnú podobu vrátane pamätníka a vytvoriť tak memento doby, ktorá tu bola. Pamätník, ktorý by ostal zakonzervovaný v čase, ako odkaz pre budúce generácie o tom, ak to tu fungovalo. Alebo pristúpiť k riešeniu novému.

Nemyslíme si, že zmena mena, nová dlažba, náter lavičiek, alebo nové smetné koše urobia z námestia námestie moderné, určené pre dnešnú generáciu. Ak chceme aby bolo námestie moderné, trvalo udržateľné a aby pomáhalo k zlepšeniu klímy, je potrebné pristúpiť k návrhu novému.

V našom návrhu dominuje predstava vytvoriť na námestí relatívne rovinnú monumentálnu plochu v jeho centrálnej časti. Na vyrovnanie terénnych rozdielov je riešené schodisko a rampy v severozápadnej časti námestia.

Námestie, ako verejný priestor bude slúžiť na stretávanie sa občanov a ich odpočinok. V centrálnej časti je možnosť rozložiť pódium a organizovať rôzne druhy kultúrnych a spoločenských podujatí. Návrh tiež počíta s priestorom, do ktorého by bolo možné umiestniť malé kaviarne a budovy občianskej vybavenosti.

Fontána Družba na bývalom Gottwaldovom námestí bola odozvou na vtedajšie obavy využitia veľkého priestoru na demonštrácie. Jej situovanie malo zaplniť dolnú časť námestia a spolu s vytvorenými koridormi došlo k rozčleneniu priestoru na malé časti. Dnes je fontána v dezolátnom stave a jej hlavný dôvod umiestnenia zanikol (dúfajme) s bývalým režimom. Oprava a sanácia fontány by bola veľmi finančne náročná a neefektívna. Súčasne hlavnou ideou nášho návrhu je vytvoriť veľký otvorený priestor pre zhromažďovanie ľudí a nie jeho členenie. Pre tieto faktory sme sa rozhodli fontánu Družba nezachovať. V rámci námestia ponechávame vodné elementy – menšie vodné plochy a vodné trysky.