Rozšírenie mestského úradu v Senci

  • Súťaž: 2018
  • Lokalita: Senec

Hlavnou myšlienkou hmotového konceptu prístavby mestského úradu v Senci je vizuálne ohraničenie pozemku a vytvorenie polosúkromného verejného priestoru vo dvore za hlavnou budovou a  príjemného priestoru  pre zamestnancov, návštevníkov a klientov mestského úradu. Prízemie novostavby ja zložené z dvoch ortogonálnych hmôt, z ktorých jedna sa napája na východný trakt  existujúcej budovy, a v druhej sa nachádza novovzniknuté klientske centrum.  Tieto priestory sú kolmo preklenuté výraznou, ponad ne prečnievajúcou hmotou  nadzemného podlažia s konferenčnou sálou a sobášnou miestnosťou, ktorá priestor definitívne uzatvára a oddeľuje dvor od časti pozemku, kde je umiestnená statická doprava. Hmotové členenie zodpovedá funkčnému deleniu. Rozdelenie parteru je ovplyvnené hlavnými pešími tokmi z parkoviska smerom k hlavnej budove a potencionálnym prepojením so záhradou susediacej synagógy. Masívnosť hmoty potláča a odľahčuje vzdušný, v prízemnej časti transparentný a v nadzemnej časti  semitransparentný fasádny plášť. Novostavba je napojená na okolitú infraštruktúru z južnej časti v ktorej je vyriešená statická doprava. Hlavný prístup pre klientov a peších je cez hlavnú bránu  existujúcej budovy, ktorá je v dotyku s uličnou zástavbou v centre mesta Senec. Prístavba v tesnom kontakte s existujúcou budovou, dopĺňa existujúcu urbanistickú štruktúru, podlažnosťou reaguje na okolité budovy a výškovo výrazne nevyčnieva. Na prízemí sa nachádzajú moderne vybavené priestory klientskeho centra a útvar sociálnych služieb mesta, vyžadujúci si bezbariérový vstup. Plochu prvého podlažia primárne zaberá sobášna a rokovacia sála a kancelárie súvisiace s jej chodom a chodom klientskeho centra. Z foyeru sa nachádza východ na pochôdznu strechu východného traktu. Svadobná sála je zvrchu osvetlená svetlíkom, čo vytvára kontakt s nebom a dodáva sále jedinečnú atmosféru. Pôvodná budova mestského úradu je dispozične mierne pozmenená, miera zmien sa snaží akceptovať požiadavku na neobmedzenie fungovania mestského úradu a minimálne zmeny. Stavebné zmeny si vyžadujú dobudovanie a zbúranie niekoľkých priečok a otvorov. Funkčné rozdelenie kancelárií rešpektuje zadané nadväznosti a požiadavku dodržania individuálnych kancelárií.