Solinky

  • Štúdia: 2021
  • Lokalita: Žilina- Solinky, SK

Prioritným zámerom urbanistickej štúdie je vytvoriť atraktívny verejný priestor s pobytovou a tranzitnou funkciou pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov, pri rešpektovaní jestvujúcich funkčných a prevádzkových vzťahov, so zachovaním prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia tak, aby bolo prostredie centra sídliska funkčne a esteticky vyvážené s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť.

Riešený priestor sa nachádza v centrálnej časti sídliska Solinky medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová. Východnú hranicu uzatvára obchodný dom Billa s obslužnými priestormi, severnú hranicu tvorí parkovisko na ulici Borová, západnú hranicu tvoria bytové domy a parkoviská Borovej ulice a  južnú hranicu športovisko základnej školy na ulici Gaštanová a areál základnej školy na Limbovej ulici.

Riešenie reflektuje na požiadavky objednávateľa vytvoriť v centre Soliniek námestie s vysokým podielom zelene – tzv. „Zelené námestie“. Návrh preto rieši minimálne množstvo spevnených plôch a sústreďuje sa skôr na vytvorenie „zelenej oázy“- pobytovej zelene poskytujúcej obyvateľom najmä oddych, relax, sedenie a rôzne voľnočasové aktivity.

Kľúčovým prvkom návrhu bolo vytvorenie funkčného pešieho prepojenia územím ako v J-S smere, tak v V-Z smere, s vytvorením menšej rozptylovej zhromažďovacej plochy, ktorá je navrhnutá v južnej časti územia a je prirodzeným vyvrcholením pešej promenády s prevádzkami. Táto spevnená plocha má reprezentatívny charakter, je lemovaná kvetinovými záhonmi, disponuje lavičkami a objektom pergoly s voľným uličným sedením a implementovanými stojanmi na bicykle. Má slúžiť aj ako priestor na konanie príležitostných spoločenských udalostí ako sú napr. vianočné trhy, jarmoky, mestské slávnosti… kedy je na túto plochu možnosť umiestniť 7 mobilných trhových stánkov.

Zvyšok námestia je riešený ako zelená voľnopobytová plocha s vodným prvkom ako dominantou priestoru. Pobytový priestor je od odpadového hospodárstva a zásobovanie prevádzky Billy opticky oddelený živou zelenou stenou z Carpinus betulus.

aujímavosťou územia je prítomnosť potoka Všivák, ktorý je síce dnes odkanalizovaný a vedie v potrubí popod riešené plochy, ale z hľadiska historickej pamäte územia predstavuje jeden z motívov navrhovanej revitalizácie. Vodný prvok analogicky námetovo nadväzujúci na prítomnosť potoka Všivák, teda na charakter sihotí horných častí vodných tokov na Slovensku.

Dominantou riešeného priestoru je vodný prvok, ktorý navrhujeme riešiť ako brodisko s prítokom vody. Ide o cca 150mm hlbokú vzdutú hladinu vody v spevnenej ploche lemovanej sedacími múrikmi pokračujúcimi do miernych zemných násypov s výsadbou mnohokmeňov s podsadbou dekoratívnych tráv a voľných trávnatých plôch. Prítok vody má niekoľko metrov severne od brodiska tzv. pramenisko s výverom. Vodný prvok podteká pod vedľajšiu pešiu komunikáciu.