Záhrada Umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov

  • Súťaž: 2018
  • Lokalita:Prešov

Hlavným cieľom návrhu transformácie Kmeťovho stromoradia , Záhrady umenia a priľahlých priestorov je vytvorenie atraktívneho a moderného verejného priestoru. Našou myšlienkou bolo vytvoriť priestor, ktorý nebude “len” obyčajným transférnym bodom, ale bude sa snažiť svojim konceptom dopriať návštevníkom ideálne trávenie voľnočasových aktivít a tým ich v danom priestore udržať.

Kmeťovo stromoradie

Cieľom urbanistickej koncepcie návrhu je vytvoriť z aleje stromoradia atraktívnu pešo-cyklistickú komunikáciu. Táto komunikácia je doplnená o viacero príjemných zákutí v ktorých si môžu občania oddýchnuť a detské ihrisko s lezeckou stenou a workout zónou v nadväznosti na blízku obytnú zónu za divadlom. Stromoradie sa tak stáva nie len pohodlnou komunikáciou, ale svojím riešením obohacuje mesto a výrazne zväčšuje jeho pešiu zónu.

Alej navrhujeme zjednotiť rovnakou dlažbou a plynulý pás zelene po jej okrajoch eliminovať na ostrovčeky v okolí stromov.  Odstránenie zelene nám umožnilo zväčšiť šírku celej komunikácie a vytvoriť priestor pre samostatný cyklochodník ktorého plocha je materiálovo odčlenená.  Zjednotením dlažby sa celý priestor opticky zväčší a sprehľadní a stane sa z neho atraktívna promenáda. Medzi stromami vzniknutý poslúži ako zákutia s rôznym charakterom. s osadením mobiliáru, cyklostojanov a inými prvkami  mestského interiéru, ktoré podporujú sociálny kontakt. Nevhodné osvetlenie bielym svetlom navrhujeme nahradiť svetlom teplým žltým, ktoré spríjemní pohyb a pobyt po zotmení. V širšom kontexte navrhujeme alej napojiť na jeho koncoch na okolitú pešiu a cyklistickú infraštruktúru, čím vzniknú tzv.greenways.

Záhrada umelcov

Cieľom návrhu bolo pretransformovať priestor záhrady umelcov na priestor na multifunkčný priestor s rôznym charakterom pre široké spektrum návštevníkov  na organizovanie rôznych druhov eventov.

Odstránením bariér v a spojením s okolitými nevyužitými priestormi hradobnej priekopy sa celý areál zväčšuje a stáva prístupným aj zo strany ulice Hurbanistov.

Priestor záhrady je koncepčne rozdelený a postupne graduje smerom z juhu ku Františkánskym schodom a bašte od pokojného priestoru s charakterom parku po kultúrnu event zónu na väčšie podujatia a festivaly. V južnej časti navrhujeme vytvorenie parku s rôznymi pokojnými  zákutiami s kontemplatívnym charakterom  V severnej časti pod Františkánskymi schodmi umiestňujeme event zónu určenú na kultúrne podujatia. Namiesto detského ihriska umiestňujeme kaviareň, ktorá má potenciál prilákať návštevníkov aj mimo eventov, a zabezpečuje prirodzený dohľad na priestor. Oproti kaviarni navrhujeme vstup a sprístupnenie bašty, ktorá vie byť využitá ako verejný priestor s charakterom terasy, a počas koncertov zabezpečí divákom aj autentický vizuálny zážitok.

Spevnenú plochu pod františkánskymi schodmi navrhujeme rozšíriť a vytvoriť tak miesto na umiestnenie dočasných stavieb počas eventov. Do zvažujúcej sa časti terénu vkladáme betónové schodiskové stupne s funkciou hľadiska  a v centrálnej polohe vytvárame spevnenú plochu na rôzne podujatia. Priestor záhrady je prepojený spleťou štrkových chodníkov a menšími spevnenými plochami na umiestenenie herných prvkov  a hlavný zjazdný chodník, ktorý prepojí ulicu Hurbanistov s centrálnym kultúrnym priestorom záhrady. Zvažovanie terénu uprostred je využitý na vytvorenie sedenia a oddychovej plochy okolo zrevitalizovanej fontány.

Napriek doplneniu spevnených plôch a chodníkov je v záhrade stále dostatok trávnatých plôch  na umiestnenie výtvarných diel a lapidáriií a vytvorenie dočasných inštalácií s umeleckou alebo užitkovou funkciou.  Stavbu v hradnej priekope v návrhu ponechávame, a navrhujeme v nej vytvoriť kultúrne centrum, ktoré má potenciál zabezpečiť fungovanie a pestrosť eventov, ktoré  sú dôležitým atraktorom a znakom funkčného verejného priestoru.